خواب خوب

از آهنگ

پرش به: ناوبری, جستجو

متن آهنگ

يه خواب خوب يه صبح ناز
يه چاي داغ و چشم يار
دوباره باد سرنوشت
خبر دهد ز بوي عشق
خدا خودش به خير کناد

دوباره عطر زلف يار
دوباره حرف پيچ و تاب
دوباره حرف خال يار
دوباره حرف سور و سات
خدا مرا رها کناد
دل اي دلت رها کن
عاشقا
دل اي دلت رها کن
عاشقا
دل اي دلت رها کن
عاشقا
دل اي دلت رها کن
عاشقا

يه جام مي يه تخت خواب
صداي ساز و عشق ناب
دوباره جنگ ناز و زور
يه پاي لق و جير و جور
خدا مرا مدد نماد

گذر به سرزمين دوست
سيگاري و حديث دود
پکي به کيمياي عشق
سفر به ماوراي دل
خدا مرا صدا کناد
دل اي دلت رها کن
عاشقا
دل اي دلت رها کن
عاشقا
دل اي دلت رها کن
عاشقا
دل اي دلت رها کن
عاشقا

يه تخت خالي صبح سرد
يه نون خشک و چاي تلخ
دوباره بحث و قير و قال
شکايت از شب سياه
خدا مرا سقط نماد

دو چشم منتظر به در
حديث مرد در به در
دوباره کوله‌بار عشق
به پشت مرد سرنوشت
خدا خودش به خير کناد

دل اي دلت رها کن
عاشقا
دل اي دلت رها کن
عاشقا
...

اطلاعات مربوط به آهنگ

  • نام خواننده
    ‌ سیرکو کافه

لینک‌ها

ابزارهای شخصی